معرفی

مشخصات فردی

جعفر عزیزی

نام - نام خانوادگی : جعفر   عزیزی

پست الکترونیکی : jafar574@yahoo.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : اقتصاد کشاورزی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : اقتصاد کشاورزی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه شیراز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : اقتصاد کشاورزی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مدیریت کشاورزی

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 13

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیئت علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1380-07-01

جعفر عزیزی
جعفر عزیزی

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    استادیار
^