فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

جعفر عزیزی
جعفر عزیزی

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    استادیار
^