کتب

دکتر جعفر عزیزی, 1386, اقتصاد کشاورزی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, تالیف

جعفر عزیزی
جعفر عزیزی

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    استادیار
^