زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

جعفر عزیزی
جعفر عزیزی

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    استادیار
^